കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം തിരുവനന്തപുരം കാമ്പസ്സിലുള്ള കാന്റീൻ നടത്തിപ്പിനായുള്ള പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

 

 

ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക