കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിലെ വിവിധ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.   മ്യൂസിക്കൽ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ […]