കേരള സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മ്യൂസിയം

‘ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം 2023’ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം: അതിവേഗത്തിൽ “ഫോട്ടോഗ്രാഫി”: ആറ്റങ്ങളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യൽ.

സ്പീക്കർ: ഡോ. ഉമേഷ് ആർ കടനെ,
പ്രൊഫസർ, ഫിസിക്സ് വിഭാഗം,
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി,
തിരുവനന്തപുരം

തീയതി: 25-11-2023, ശനിയാഴ്ച, 10.30 AM
സ്ഥലം: സെമിനാർ ഹാൾ, പ്രിയദർശിനി പ്ലാനറ്റോറിയം, പിഎംജി ജങ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം

സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷന്: http://bit.ly/nobel-physics-2023